PROVOZOVNA: Vojtěšská 17, Praha 1

E-MAIL: kovac@ocal.cz

Doprava zdarma při objednávce nad 5.000,- Kč!

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti:

Ing. Ladislav Kováč – OCAL

Sídlo: Vrchlického 21, 794 01 Krnov

Provozovna: Vojtěšská 231/17, 110 00 Praha 1

IČO: 13609785

Tel.: +420 608 520 155

E-mail: kovac@ocal.cz

(dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením par. 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“), prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese www.stitkyvymenyoleje.cz (dále jen „webová stránka“) a to prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

1.2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a to vč. ceny jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedeny vč. všech souvisejících poplatků a jsou konečné. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2. Zboží je doručováno za předem stanovené poplatky a to v tomto rozsahu:

  • v rámci ČR je paušální cena stanovena na 200,- Kč a doručení výlučně prostřednictvím PPL
  • v rámci SR je možná pouze platba předem na bankovní účet a cena doručení je pevně stanovená částkou ve výši 300,- Kč. Doručení je možné pouze prostřednictvím České pošty.

Pro objednávku zboží slouží objednávkový proces ve webovém rozhraní obchodu. Objednávku odešle kupující tlačítkem OBJEDNAT. 

Údaje, uvedeném kupujícím v objednávce se považují za správné ze strany prodávajícího. 

Potvrzení objednávky proběhne v průběhu 24 hod. a to buď telefonicky, nebo e-mailem.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením objednávky, jež je prodávajícímu zasílano elektronickou poštou.

2.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které tímto kupujícímu vznikají (náklady na internetové připojení, náklady za telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Objednané zboží lze uhradit následovně:

  • převodem na bankovní účet (platí pro klienty z ČR+SR), číslo bankovního účtu je uvedeno v administračním rozhraní v průběhu objednávky a zároveň ho kupující obdrží ihned prostřednictvím emailu
  • dobírkou (tato možnost  je dostupná pouze pro kupující z ČR)

3.2. V případě platby na dobírku je cena splatná v okamžiku převzetí zboží.

3.3. V případě bezhotovostní platby obdrží kupující neprodleně informace potřebné k platbě. Kupující je povinen uhradit příslušnou částku na účet prodávajícího ve lhůtě 7 dnů ode dne uzavření objednávky. 

3.4. Daňový doklad – faktura je kupujícímu zasílána prostřednictvím elektronické pošty (při bezhotovostní platbě), nebo fyzicky spolu s odeslanou objednávkou na dobírku.

3.5. Pokud se objednávka posílá na dobírku na adresu zadanou kupujícím, JE TENTO POVINEN SI ZBOŽÍ PŘEVZÍT.

V OPAČNÉM PŘÍPADĚ SI PRODÁVAJÍCÍ VYHRAZUJE PRÁVO NAÚČTOVAT DODATEČNÉ NÁKLADY NA PŘEPRAVU PŘI OPĚTOVNÉM ZASLÁNÍ ZBOŽÍ.

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomi, že dle ustanovení par. 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstopit od kupní smlouvy o dodávce zboží, který bylo upraveno dle specifického přání kupujícího, nebo pro jeho osobu.

 

5. REKLAMACE A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními  par. 1914 až 1925, par. 2099 a par. 2161 až 2174 občanského zákoníku.)

5.2. Prodávající je zodpovědný za to, že zboží zakoupené kupujícím nemá žádné vady. A to zejména:

  • zboží má vlastnosti, které si strany ujednali a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal v internetovém rozhraní webového obchodu
  • nebo vlastnosti, které kupující očekával s ohledem na charakter zboží
  • a zboží se hodí k účelům, které prodávající na svých webových stránkách uvádí
  • zboží odpovídá jakosti, které prodávající na svém webovém rozhraní uvádí
  • zboží je zasláno v odpovídajícím množství, míře, nebo hmotnosti
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

5.2. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující na adrese provozovny kupujícího (viz kontaktní údaje nahoře). Za okamžik reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající fyzicky obdržel reklamované zboží od kupujícího.

 

6. DALŠÍ USTANOVENÍ

6.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením CELÉ kupní ceny zboží.

6.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základně živnostenského oprávnění.